Dat Du Mien Leevsten Büst

Dat du mien Leevsten Büst
Dat du woll weeßt,
Kumm bi de Nacht, kumm bi de Nacht
Segg wo du heeßt.

Kumm du um Middernacht,
Kumm du Klock een,
Vader slöppt, Moder slöppt,
Ick slaap alleen.

Klopp an de Kammerdör,
Fat an de Klink,
Vader meent, Moder meent,
Dat deiht de Wind.

Wenn denn de Morgen graut,
Kreiht de ol Hahn,
Leevsten mien, Leefsten mien,
Du schaßt jetzt gahn.

Sachen den Gang henlank,
Lies mit de Klink,
Vader meent, Moder meent,
Dat deiht de Wind.